• יו"ר: פרופ' ניר וסרברג
 • מזכיר: ד"ר איאן וייט
 • גזבר: ד"ר יפעת יוסף
 • יו"ר ועדה מדעית: ד"ר נועם שוסמן
 • חברי ועדה מדעית: ד"ר עדה רוזן, ד"ר ניר חורש
 • מרכז ועדת אינטרנט: ד"ר עידו מזרחי
תקנון החברה הישראלית לכירורגיה של הקולון והרקטום

1. הוראות יסוד

 • האיגוד יקרא בשם "ההסתדרות הרפואית בישראל - החברה הישראלית לכירורגיה של הקולון והרקטום" ובמסמך זה יקרא "האיגוד". באנגלית:
  THE ISRAEL SOCIETY OF COLON AND RECTAL SURGERY.
 • האיגוד הוא חלק בלתי נפרד מההסתדרות הרפואית בישראל והוא הוקם מכוח תקנות ההסתדרות הרפואית בישראל ויונק סמכויותיו מתקנות אלו.
 • כל תקנה מתקנות איגוד הכירורגים בישראל שאינה מתיישבת ו/או סותרת ו/או מתנגדת לתקנות הר"י – בטלה מעיקרה.
 • כל החלטה שתתקבל באסיפה הכללית של האיגוד ו/או במוסדותיו המנהלים והמבקרים המתנגדת ו/או סותרת ו/או אינה מתיישבת עם החלטות מוסדות הר"י המרכזיים – בטלה מעיקרה.

כל הנאמר בתקנון זה הנכתב בלשון זכר, מתייחס בכל מקרה הן לזכר והן לנקבה.

2. מטרות החברה

 • לפתח ולקדם את הכירורגיה השל הקולון והרקטום בהווה ובעתיד.
 • לפעול לחינוך בכל הרמות, לעודד המשך למידה ורענון מקצועי של חברי החברה.
 • לקבוע אמות מידה ראויות והמלצות לטיפול במגוון המחלות המעי הגס, החלחולת ופי הטבעת.
 • לעודד מחקר של המחלות המעי הגס, החלחולת ופי הטבעת.
 • לשמש במה להצגת הידע.
 • לטפח יחסי עמיתים ולעודד שמירה על רמה אתית מקצועית גבוהה.
 • השתלמות עמית בכירורגיה של הקולון והרקטום.

הארגון הפנימי

3. נציגים
יושב ראש (יו"ר)
מזכיר
מזכיר-גזבר
יו"ר ועדה מדעית + 3 חברי ועד
יו"ר ועדת השתלמות + 2 חברי ועד

הנציגים יבחרו לתקופת כהונה של 3 שנים.
אם מתפנה אחד מהמקומות הללו יתמנה נציג אחר מחברי האיגוד ע"י הועדה המתמדת וימלא תפקיד זה עד לפגישה השנתית.
הנציגים ייבחרו ע"י חברי האיגוד ברוב רגיל.
היו"ר ישב בראש הישיבות ויהיה חבר בכל הועדות.
המזכיר ידאג לפגישות, רישום והתכתבות.
הגזבר יהיה אחראי למיסי החבר, לקרן האיגוד ולכל העניינים הכספיים של החברה.

4. ועדות
ועדה מתמדת
תכלול 5 חברים - יו"ר החברה, מזכיר, מזכיר-גזבר, יו"ר ועדה מדעית ויו"ר ועדת השתלמות. ועדה זו תיקרא לישיבות על פי הזמנת היו"ר ובהתאם לצורכי החברה.
מטרות הועדה כוללות: הידוק הקשר בין החברה לאיגודים הרפואיים ולא רפואיים, לדאוג להיבטים האתיים והמקצועיים של החברים, לקבוע את התוכנית הקלינית ללימודי המשך ולהיות כתובת לכל בקשה או תלונה.
כל ההחלטות של הועדה המתמדת חייבות בהסכמת החברים.
כמניין לכינוס הועדה המתמדת ייחשב פורום של 3 חברים.
ועדה מדעית
תכלול יו"ר+3 חברי ועד.
תפקידיה יהיה להכין תוכנית מדעית של האיגוד שתוצג במסגרת כינוסים, ימי עיון והשתלמויות.
ועדת השתלמות
כוללת יו"ר + 2 חברי ועד.
תעסוק ותלווה את ההשתלמות עמית בתחום הכירורגיה של הקולון והרקטום.
ועדות מיוחדות
תתמנה ועדה מיוחדת ע"י היו"ר /ועדה מתמדת על פי הצורך לבצע פעילויות של החברה. ועדה כזו תתמקד בנושא המיוחד שלשמה הוקמה ותפוזר עם סיום התפקיד.

החלטות הועדות מתקבלות ברוב קולות. במקרה של קולות שקולים בהצבעה מסוימת יכריע יו"ר האיגוד.
יו"ר האיגוד יכנס את ישיבת הועדה המתמדת ויקבע את סדר היום וזאת בהתראה של לפחות 10 ימים. הישיבות חוקיות רק כשמשתתפים בהן לפחות מחצית מחברי הועד.
חבר ועד הנעדר מארבע ישיבות ועד רצופות רשאי הועד להדיחו מתפקידו אחרי ששמע את טענותיו.

5. אסיפה כללית
אסיפה כללית רגילה
החברה תערוך פגישה שנתית במקום ובזמן בו ייערך כינוס איגוד הכירורגים בישראל או בזמן אחר כפי שייקבע ע"י הועדה המתמדת. סדר היום בכל פגישה שנתית יכלול:

 • דיווח מהיו"ר והגזבר
 • דיווח הועדות השונות
 • בחירת ועדות לפי הצורך
 • בחירת נציגים לפי הצורך
 • העברת חוקים ואישור פעילויות של החברה

אסיפה כללית שלא מן המניין

פגישה שלא מן המניין של החברה תיערך על פי בקשת היו"ר, הועדה המתמדת או בקשה בכתב של לפחות חמישה (5) חברים. הודעות על פגישות תשלחנה לחברים לפחות 21 יום לפני מועדן. כמניין תחשב נוכחות של לפחות 7 מבעלי זכות ההצבעה בחברה

תיערך פגישה תלת חודשים לדיון בנושאים קליניים ומחקריים.

6. תקציב והטלת מיסים
א. תקציב החברה וגובה המס שיוטל על חבריו יקבעו ע"י חברי הועד.
ב. שיעור מיסי החברה יקבע באישור הועד המרכזי של הר"י וכל שינוי/עדכון מחייב קבלת אישור מוקדם של הר"י.
ג. הועד רשאי להטיל מס נוסף או תשלום למטרה מיוחדת ובלבד שיקבל על כך אישור ברוב של האסיפה הכללית והועד המרכזי של הר"י.
ד. חבר כבוד יהיה פטור מתשלום מסי חבר.
ה. יו"ר האיגוד, הגזבר והמזכיר יהיו מורשי חתימה בחשבון הבנק של האיגוד בתקופת כהונתם. על המחאות האיגוד להיות חתומות על ידי שני מורשי חתימה.

7. חברות
החברות בחברה מותנית בחברות בהסתדרות הרפואית בישראל, למעט חברי כבוד. רק לחברי הר"י זכות לבחור ולהיבחר במוסדות החברה.
החברה תכלול 4 קבוצות של חברים:

 • חבר מן המניין
 • חבר נלווה
 • חבר כבוד
 • חבר גימלאי

חברות מן המניין
כחבר מן המניין יוכל להתקבל רק כירורג בעל תעודת מומחה בכירורגיה כללית בישראל או תעודת מומחה המוכרת בישראל ומגלה עניין בכירורגיה של הקולון והרקטום.
חבר מן המניין חייב להיות חבר באיגוד הכירורגים בישראל.
החבר תורם מזמנו לפיתוח קליני ומחקרי של כירורגית הקולון והרקטום.
לחבר יש זכות להצביע בכינוס הכללי ויכול להיבחר לכל הועדות כולל הועדה המתמדת.
חבר נלווה
כל רופא שסיים לימודיו בבית ספר מוכר לרפואה ובעל רישיון לעסוק ברפואה רשאי /מתמחה בכירורגיה כללית - להיות חבר נלווה.
חבר נלווה חייב להיות חבר בהר"י.
לחבר נלווה יש זכות להצביע בכינוס הכללי ויכול להיבחר לכל אחד מהועדות אך לא יכול להיבחר לוועדה המתמדת.
חבר נלווה יכול להיות בעל מקצוע פרא רפואי (אחות פרמדיק) מוסמך המביע עניין בתחומי העיסוק של החברה.
חבר נלווה, שאינו כירורג, הפעיל במסגרת החברה, המעוניין להתקבל כחבר מן המניין, יידון במסגרת מליאה החברה. באם יאושר יוכל להשתתף להיבחר לכל הועדות אך לא יוכל להיבחר לתפקיד יו"ר החברה.
חבר כבוד
חברות של כבוד באיגוד תוענק לנכבדים אשר תרמו תרומה משמעותית לכירורגיה של הקולון והרקטום.
יכול להיבחר על פי המלצת הועדה המתמדת.
לחבר כבוד אין זכות הצבעה ואינו יכול להיבחר לועדות.
חבר כבוד איננו חייב להיות חבר בהר"י.
חבר כבוד פטור מתשלום מיסי חבר.
חבר גמלאי
יכול להיבחר כל רופא שפרש לגמלאות, ללא קשר לגילו, שהביע את רצונו להיבחר כחבר גמלאי.
לחבר גמלאי אין זכות הצבעה אך יהיה רשאי להיבחר לועדות.
בגיל 70 שנה יהיה החבר גמלאי פטור מתשלום דמי חבר.

8. נציג החברה במוסדות איגוד הכירורגים והר"י
החברה תיוצג במוסדות איגוד הכירורגים בישראל כמקובל לגבי חברות המרכיבות את האיגוד.
החברה תיוצג במוסדו של ההסתדרות הרפואי בישראל כמקובל לגבי חברות ואיגודים השייכים לה.
חברי החברה המייצגים אותה במוסדות הנ"ל, יוזמנו ע"י היו"ר להשתתף EX OFFICIO וללא זכות הצבעה בישיבות ועד החברה הרלוונטית לנושא המיוצג.
הועד הארצי יציע שמות נציגים של החברה למוסדות איגוד הכירורגים בישראל בדומה לחברות אחרות באיגוד, ובהתאם לתקנון איגוד הכירורגים ובלבד שיקבל מראש את הסכמתם של המועמדים.
הנציגים אלו יקפידו על ייצוג הולם של האינטרסים של החברה בהתאם למדיניות הנקבעות ע"י ועד החברה ובצמוד לתקנון החברה.

9. התפטרות
כל חבר יכול להתפטר מהחברה ע"י הגשת מכתב התפטרות לועדה המתמדת לפני הכינוס השנתי.
אם מכתב ההתפטרות הגיע לאחר הכינוס השנתי, יחולו על החבר כל החובות במהלך השנה שלאחר מכן.
כל חבר ועד שהתפטר, אם אין נגדו תלונות כלשהן, רשאי להתקבל בעתיד ע"י הועדה המתמדת לאותה דרגת חברות בה היה בזמן ההתפטרות.

10. הפסקת חברות

 • אי תשלום מיסי חבר:
  כל חבר שלא שילם דמי חבר במשך שנתיים יקבל תזכורת על כך. אם לא שילם את חובותיו עד לפגישה השנתית הבאה, ללא סיבה מספקת, יועבר שמו לועדה המתמדת וזו רשאית להשעותו מחברות בחברה.
 • התנהגות מקצועית:
  תלונות על התנהגות בלתי מקצועית יועברו בכתב לוועידה המתמדת. אם לאחר תחקיר יסודי, שיכלול שימוע מצד החבר, יתברר שההאשמות אכן מבוססות. יועבר הנושא להחלטת החברים להצבעה. לפחות 30 יום ממועד הכינוס יודיעו לחבר בכתב על סיבת השימוע.
  חברה רשאית להשעות את החברה לפרק זמן או לתמיד ולסלקו מהחברה. יש צורך בשני שליש של קולות החברים כדי לקבל החלטה על סיום חברות. חבר שפוטר רשאי להתקבל מחדש לחברה והועדה המתמדת תשקול בקשה זו לאחר תקופת זמן מתאימה. ההחלטה תתקבל על ידי שני שליש של קולות החברים.

11. שנת כספים
שנת הכספים של החברה תסתיים ב-31 בדצמבר בכל שנה. עד למועד זה צריך להכין את מאזן הכספים.

12. פירוק החברה
ההחלטה על פירוק החברה הישראלית לכירורגיה של הקולון והרקטום, תוכל להתקבל אך ורק באסיפה הכללית וברוב של 70% של החברים מן המניין.
במקרה של פירוק החברה, יועבר רכוש החברה לוועד המרכזי של הר"י, אשר יעבירו לפי שיקול דעתו לכל גוף הדומה או הזהה במטרותיו לחברה.